Vyberte stranu

RozOs3

RozOs3

RozOs3

RozOs3 (Rozvoj Osobnosti 3) je komplexný tréningový program alternatívneho vzdelávania vychádzajúci z princípov humanistickej psychológie (Carl R.Rogers, Abraham H.Maslow) a pripraví frekventantov na jej efektívne praktické používanie v každodennom živote a v práci s ľuďmi. Je vhodný pre rozvoj manažérskych kompetencií – rozvoj empatie a autenticity, motivácia, vedenie a presviedčanie ľudí (persuázia), team-building, súdržnosť pracovných kolektívov (kohézia), zvládanie konfliktov, asertivita, analýza komunikácie (transakčná analýza). Program veľmi intenzívne prispieva ku zvyšovaniu schopnosti a pripravenosti manažovať svoj vlastný život – žiť podľa seba, podľa svojich hodnôt, predstáv a svojich potrieb a nie odľa očakávaní iných, nie podľa pocitov viny či vnútorných výčitiek a strachov z toho, čo si o mne pomyslia iní.

Výsledkom je intenzívna podpora a rozvoj profesionality v medziľudských vzťahoch a orientácie v horizontálnej aj vertikálnej komunikácii (podriadení – kolegovia – nadriadení, rodičia – deti, súrodenci, partneri a pod.).

Program je dlhodobý, je organizovaný formou 5-dňových stretnutí (streda večer – nedeľa obed; spolu 35 hod/1 stretnutie) – 4 stretnutia v jednom kalendárnom roku. Termíny jednotlivých stretnutí sú určené na celý program vopred a dohovoria si ich účastníci programu na prvom spoločnom stretnutí. Spolu účastníci absolvujú 20 stretnutí (stretnutia na seba nadväzujú a nemá zmysel zúčastniť sa iba časti programu).

Program bude zahájený pri počte minimálne 15 účastníkov.

Cieľová skupina
Manažéri, vedúci pracovníci, právnici, obchodní zástupcovia, HR – pracovníci, lekári, pedagógovia, hovorcovia a iní pracovníci tzv. prvého kontaktu. Rovnako je však určený aj pre záujemcov, ktorí chcú nadobudnúť osobnostné a komunikačné zručnosti a využiť ich v osobnom alebo spoločenskom živote (partnerský vzťah, výchova detí, záujmové skupiny, komunikácia a práca s verejnosťou….). Program je otvorený pre SŠ aj VŠ vzdelaných záujemcov.

Obsahová náplň programu
1. Seba-rozvoj – prebieha formou tzv.encounterovej skupiny (aktívne sociálne učenie – zážitok na sebe) v „stretnutí“ s ďalšími účastníkmi programu, pričom sú účastníci podporovaní k vzájomnej interakcii ako základu pre seba-náhľad a seba-porozumenie. Počas jednotlivých stretnutí účastníci pravidelne trénujú nácvik empatického počúvania (tzv.terapeutická reťaz) a následne aj absolvujú supervízne sedenie, na ktorom môžu získať feedback o tom, ako sa im v empatickom počúvaní darilo a zároveň sa učia odstraňovať nedostatky.

1.Teória (vždy 1 večer počas predĺžených víkendov)
a) PCA teória C.R.Rogersa a jeho aplikácia v manažmente a v každodennom živote
b) Motivácia – teória potrieb A.H.Maslowa (humanistická psychológia)
c) Transakčná analýza – komunikačné stereotypy a bariéry v komunikácii
d) Asertivita
e) Vodcovstvo a vedenie ľudí
f) Postoje a zmena postojov

2. Štruktúrované techniky (1x večer počas každého stretnutia)
a) Psychohry – aktívne spoznávanie vlastných komunikačných stereotypov a správania
b) Diskusné skupiny – tematické skupiny podľa potreby účastníkov programu

Cena
Cena za jednotlivé stretnutia sa odvíja od počtu účastníkov programu (počet podpísaných zmlúv) – čím viac účastníkov, tým nižšia cena za stretnutie.
Pri počte 15 a menej účastníkov je cena za  1 hod programu 60 €.
Pri počte 16 – 19 účastníkov je cena za 1 hod programu 65 €.
Pri počte 20 a viac účastníkov je cena za 1 hod programu 70 €.

Účastnícky poplatok sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca (príklad:

počet hod (35)   x   suma za 1 hod (60, 65 alebo 70 €)
počet účastníkov

Účastníci programu podpíšu s organizátorom zmluvu o podmienkach účasti, platbách za stretnutia a o podmienkach ukončenia programu. Čiastkové platby je možné realizovať po jednotlivých stretnutiach.

Program bude otvorený po záväznom prihlásení 15 účastníkov.

V cene nie je zahrnuté ubytovanie ani strava.

V prípade Vášho záujmu o účasť v programe alebo ďalších info kontaktujte:

Lívia Lozsi  +421 (0) 917 110 067 – livialozsi@gmail.com

Časový rozvrh stretnutí
Streda: 19:30 – 21:30 hod
Štvrtok-Sobota: 09:00 – 12:30, obed, 14:30 – 18:00 hod
Nedeľa: 09:00 – 12:00 hod
1x večerné zamestnanie – teória

Zoznam prihlásených:
01. Kristina Madejová (Bratislava)
02. Alexandra Novotná (Spišská Nová Ves)
03. Márk Jonás (Bratislava)
04. Michal Kolimár (Banská Bystrica)
05. Andrej K. (Nové Mesto nad Váhom)

Znalosti

Publikované

júl 14, 2016

Znalosti

Publikované

júl 14, 2016