Vyberte stranu

Manažér++ & Umenie manažmentu+

Manažér++  &  Umenie manažmentu+

Manažér++   &   Umenie manažmentu +

Manažér++ (aj Umenie manažmentu +) je komplexný tréningový program alternatívneho vzdelávania vychádzajúci z princípov humanistickej psychológie (Carl R.Rogers, Abraham H.Maslow). Pripraví frekventantov na efektívne praktické používanie osobnostnej kapacity a osobnostného potenciálu v každodennom živote a v práci s ľuďmi. Je vhodný pre rozvoj manažérskych kompetencií – rozvoj empatie a autenticity, motivácie, vedenia a presviedčania ľudí (persuázia), team-buildingu, súdržnosti pracovných kolektívov (kohézia), zvládanie konfliktov, asertivitu, analýzu komunikácie (transakčná analýza). Program veľmi intenzívne prispieva ku zvyšovaniu schopnosti a pripravenosti manažovať svoj vlastný život – žiť podľa seba, podľa svojich hodnôt, predstáv a svojich potrieb, nie podľa očakávaní iných a pocitov viny či vnútorných výčitiek a strachov z toho, čo si o mne pomyslia iní.

Výsledkom je intenzívna podpora a rozvoj profesionality v medziľudských vzťahoch a orientácie v horizontálnej aj vertikálnej komunikácii (podriadení – kolegovia – nadriadení, rodičia – deti, súrodenci, partneri a pod.).

Program je dlhodobý, je organizovaný formou tzv. predĺžených víkendov (štvrtok večer – nedeľa obed; spolu 25 hod) a jedného intenzívneho 7-dňového sretnutia (piatok – piatok; spolu 59 hod). 

V jednom kalendárnom roku účastníci absolvujú 3 predĺžené víkendy a 1 intenzívne stretnutie.

Termíny jednotlivých stretnutí sú určené vždy na 1 kalendárny rok vopred, takže účastníci si môžu zorganizovať svoj čas a prispôsobiť si ho rozvrhu stretnutí.

Program je otvorený . priebežne doň môžu vstupovať noví záujemcovia. Účastníci sa vždy spolu na konci každého kalendárneho roka rozhodujú, či budú v programe pokračovať aj nasledujúci rok, alebo či program ukončia.

Stretnutia na seba nadväzujú – nemá zmysel zúčastniť sa iba časti programu.

Cieľová skupina
Manažéri, vedúci pracovníci, právnici, obchodní zástupcovia, HR – pracovníci, lekári, pedagógovia, hovorcovia a iní pracovníci tzv. prvého kontaktu. Rovnako je však určený aj pre záujemcov, ktorí chcú nadobudnúť osobnostné a komunikačné zručnosti a využiť ich v osobnom alebo spoločenskom živote (partnerský vzťah, výchova detí, záujmové skupiny, komunikácia a práca s verejnosťou….). Program je otvorený pre SŠ aj VŠ vzdelaných záujemcov.

Obsahová náplň programu
1. Seba-rozvoj – prebieha formou tzv.encounterovej skupiny (aktívne sociálne učenie – zážitok na sebe) v „stretnutí“ s ďalšími účastníkmi programu, pričom sú účastníci podporovaní k vzájomnej interakcii ako základu pre seba-náhľad a seba-porozumenie. Počas jednotlivých stretnutí účastníci pravidelne trénujú nácvik empatického počúvania (tzv.terapeutická reťaz) a následne aj absolvujú supervízne sedenie, na ktorom môžu získať feedback o tom, ako sa im v empatickom počúvaní darilo a zároveň sa učia odstraňovať nedostatky.

1.Teória (vždy 1 večer počas predĺžených víkendov)
a) PCA teória C.R.Rogersa a jeho aplikácia v manažmente a v každodennom živote
b) Motivácia – teória potrieb A.H.Maslowa (humanistická psychológia)
c) Transakčná analýza – komunikačné stereotypy a bariéry v komunikácii
d) Asertivita
e) Vodcovstvo a vedenie ľudí
f) Postoje a zmena postojov

2. Štruktúrované techniky (1x večer počas každého stretnutia)
a) Psychohry – aktívne spoznávanie vlastných komunikačných stereotypov a správania
b) Diskusné skupiny – tematické skupiny podľa potreby účastníkov programu

Cena
Cena za jednotlivé stretnutia sa odvíja od počtu účastníkov programu (počet podpísaných zmlúv) – čím viac účastníkov, tým nižšia cena za stretnutie.
Pri počte 15 a menej účastníkov je cena za  1 hod programu 60 €.
Pri počte 16 – 19 účastníkov je cena za 1 hod programu 65 €.
Pri počte 20 a viac účastníkov je cena za 1 hod programu 70 €.

Účastnícky poplatok sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca (príklad:

počet hod (35)   x   suma za 1 hod (60, 65 alebo 70 €)
počet účastníkov

Účastníci programu podpíšu s organizátorom zmluvu o podmienkach účasti, platbách za stretnutia a o podmienkach ukončenia programu. Čiastkové platby je možné realizovať po jednotlivých stretnutiach.

V cene nie je zahrnuté ubytovanie ani strava.

V prípade Vášho záujmu o účasť v programe alebo ďalších info kontaktujte:

Lívia Dobšovič  +421 (0) 917 110 067 – livia.dobsovic@gmail.com

Časový rozvrh stretnutí

Predĺžený víkend:
štvrtok 19:30 – 21:30 hod
piatok – sobota: 09:00 – 12:30, obed, 14:30 – 18:00 hod
Nedeľa: 09:00 – 12:00 hod
1x večerné zamestnanie – teória

Intenzívne 7-dňové stretnutie:
piatok 19:30 – 22:00 hod
sobota – štvrtok 09:00 – 18:00 hod
piatok 09:00 – 12:00 hod

Každý deň je obedová prestávka 2 hod v čae 12:30 – 14:30 hod.

Znalosti

Publikované

júl 14, 2016

Znalosti

Publikované

júl 14, 2016