PCA Manažér++ (termíny stretnutí – pozri na Termíny)

Čo je program rozvoja osobnosti?
Je to komplexný tréningový program alternatívneho vzdelávania, ktorý využíva encounterovú skupinu na rozvoj osobnostných zručností účastníkov. Program je naplánovaný vždy na dlhšie časové obdobie. Zvyšuje sa tak šanca na rozvinutie potenciálu skupiny a na dosiahnutie reálnych zmien vo fungovaní účastníkov v každodennom živote.

Ako prebieha?
Dvojica facilitátorov (muž a žena) podporujú proces a dynamiku v skupine v zmysle podporovania otvorenej a priamej komunikácie. V Zmluvných podmienkach je zakotvená požiadavka, aby účastník dokázal pristupovať k otvorenej komunikácii relatívne nedefenzívnym spôsobom (bez obrán). Otvorenosť a priamosť v komunikácii umožňuje účastníkom dozvedieť sa viac o sebe a o svojej interakcii s inými a porozumieť navzájom jeden druhému. Vyjasňujú sa prípadné napätia alebo nejasnosti v medziľudksých vzťahoch a tým sa smeruje k skupinovej kohézii a spolupráci.

Ako je organizovaný?
Program je organizovaný formou blokových stretnutí (3x v kalendárnom roku) v rozsahu 5 dní (stretnutia začínajú vždy v utorok večer a končia v nedeľu na obed). Program je otvorený, priebežne doň môžu vstupovať noví záujemcovia. Stretnutia na seba nadväzujú – nemá zmysel zúčastniť sa iba časti programu.
Podrobné organizačné podmienky nájdete v zmluve: Manažér++Umenie manažmentu

Časový rozvrh:
utorok: 18:30 – 22:00 hod
streda – sobota: 09:00 – 12:30, 2 hod obed, 14:30 – 18:00 hod
nedeľa: 08:30 – 12:00 hod

Čím sa vyznačuje?
Vychádza sa z princípov humanistickej psychológie (Carl R.Rogers, Abraham H.Maslow), konkrétne z Človekom-centrovaného prístupu v poradenstve a psychoterapii (PCA). Učenie je počas celého procesu spojené s prežívaním a aktuálnym zážitkom. Proces umožňuje prepojenie emócií a nových poznatkov o sebe, o iných, o fungovaní sveta, o vzťahoch.

Pre koho je určený?
Pre záujemcov, ktorí chcú nadobudnúť osobnostné a komunikačné zručnosti a využiť ich v osobnom alebo spoločenskom živote. Program je otvorený pre SŠ aj VŠ vzdelaných záujemcov.
Pre kohokoľvek, kto je pripravený a ochotný manažovať svoj vlastný život a nachádza v sebe odvahu žiť podľa seba, podľa svojich hodnôt, predstáv a potrieb.

Zmena organizácie – od r.2024 budú iba 3 stretnutia v roku v takomto “rytme”:

1. strenutie začína vždy druhý utorok v januári

2. strenutie začína vždy posledný pondelok v apríli

3. strenutie začína vždy posledný utorok v auguste

Obsahová náplň programu:

I. Seba-rozvoj

Prebieha formou tzv.encounterovej skupiny. Tvorí viac ako 90% obsahu Programu.

II.Teória
  • večerný program v rozsahu 2 hodín
  1. PCA teória C.R.Rogersa a jeho aplikácia v každodennom živote,
  2. Teória potrieb A.H.Maslowa,
  3. Komunikačné techniky (Transakčná analýza, Asertivita),
  4. Vybrané témy zo psychológie, filozofie, sociológie a pod.
III. Štruktúrované techniky
  • večerný program v rozsahu 2 hodín
  1. Psychohry – aktívne spoznávanie vlastných komunikačných stereotypov a správania,
  2. Diskusné skupiny – tematické skupiny podľa potreby účastníkov programu.

Cena sa odvíja od počtu účastníkov Programu (pozri Zmluvu Umenie manazmentu a Zmluvu 1.PCA training) Napríklad pri počte 24 účastníkov je cena za predĺžený víkend 62,50 Eur, cena za 7-dňový program 147,50 Eur.

Časový rozvrh stretnutí:

Blokové stretnutie:
utorok:
18:30 – 22:00 hod.
streda – sobota:
09:00 – 12:30 hod.
12:30 – 14:30 hod. obed
14:30 – 18:00 hod.
nedeľa:
08:30 – 12:00 hod.
1x večerné zamestnanie
– teória/diskusia/štruktúrovaná aktivita